Tons of exams, distraction, despair and relaxation

People have asked me the same question over the year: “What the hell does it mean to you to convey your feelings in such a damn foreign language? I cannot even know what you’re actually thinking about”. If only I had the ability to tell what I am thinking in my own language, without letting…

Cái bẫy cầu toàn và tập học cách từ bỏ

Mình từ trước đến giờ vẫn thường hay có quan niệm thế này: Khi bắt tay vào làm một việc gì đó, phải bỏ công sức theo đuổi điều đó đến cùng, dù có khó khăn kiểu gì thì cũng không được từ bỏ, dù ai có nói gì mình cũng mặc kệ. Mình cũng…